vk-logo
Volle Kracht
DeSpreekbuis-kl De Spreekbuis 2016-12

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 2018 (kort verslag)

Op zaterdag 20 januari 2018 hield Volle Kracht haar jaarlijkse ledenvergadering bij de Historische Scheepswerf ‘De Delft’ in Rotterdam.

Bij de opening wenst de voorzitter iedereen een voorspoedig 2018 toe en staat in eerste instantie stil bij de 5 leden/donateurs, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Bij de volgende punten komen de diverse verslagen aan de orde, deze zijn bij de vergadering beschikbaar en op aanvraag ook via e-mail.

De redactie van de Spreekbuis geeft een toelichting op de manier waarop het blad wordt samengesteld en spreekt dank uit aan de eindredactie en productie door Yellow & Finch  Publishers. De leden reageren zeer waarderend op het blad, reden om nog eens op te roepen tot het schrijven van artikelen, eventueel kan de redactie een helpende hand bieden. De stichting VOMO, die de bladen uitgeeft constateert een terugloop in het aantal advertenties en dus inkomsten. Dit kan ertoe leiden dat de verenigingen een grotere bijdrage per blad gaan betalen.

Het financiële verslag van Volle Kracht gaf een positief beeld, onze activiteiten  kunnen daardoor onverminderd doorgaan, wel wijst de penningmeester erop, dat een aantal leden de contributie niet of te laat betaalt, dit leidt tot veel extra werk. De voorzitter en de penningmeester roepen de leden op om direct na ontvangst van het septembernummer van ‘De Spreekbuis’ met de betaalgegevens, de contributie over te maken.
Tenslotte presenteert de kascommissie haar goedkeurende verslag en de leden dechargeren   het bestuur voor het gevoerde beleid.

Enkele bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar, zij worden bij acclamatie herkozen. Toch vraagt de voorzitter om kandidaten, die het bestuur kunnen versterken. Beste leden meld u eens aan om ons bestuur te versterken.

Uit de rondvraag komen geen nieuwe punten naar voren  en een ieder begeeft zich naar de Nieuwjaarsreceptie.